Maiko Okamoto - Fascination


mi novembre 2021


Release Notes
  • Includes Etsuko Yamakawa, Goro Matsui, Amii Ozaki, Tsuyoshi Kon, Tsunehiro Izumi, and Toshinobu Kubota as writers.
Maiko Okamoto’s recordings, including L.A. recordings, with Etsuko Yamakawa, Goro Matsui, Amii Ozaki, Tsuyoshi Kon, Tsunehiro Izumi, and Toshinobu Kubota as writers. Urban sensation 2nd album. Announced in 1986.
lp 49,00